Χρηματο-οικονομικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στην Περ. Κεντρ. Μακεδονίας για την χρηματοδότηση από την Ευρ. Τρ. Επενδύσεων