Μικρο-χρηματοδότηση για της ΜΜΕ της Πελοποννήσου από την Ευρωπ. Τρ. Επενδύσεων